Criteria

Criteria en voorwaarden:

De sponsorwinkel hanteert de onderstaande criteria / voorwaarden voor het kunnen indienen van een donatie-aanvraag.

Criteria voor aanvragen bij het Samenfonds0495 en het Samen-doen Fonds Moesel

Wat wel  Wat niet
1.    formele non-profit organisaties
(KvK-inschrijving), of in samenwerking met een KvK-geregistreerde organisatie.
8.     individuele steun
2.    initiatieven die plaatsvinden in Weert
(Voor Samen-doen Fonds Moesel, moet het initiatief plaatsvinden in Moesel of voor inwoners van Moesel)
9.     structurele steun
3.    een concreet project dat niet (geheel) gefinancierd kan worden uit reguliere of andere inkomsten 10.   kosten reguliere werkzaamheden, kleding/uniformen, instrumenten, e.d.
4.    sociale initiatieven die een bijdrage leveren aan ‘het goede leven’ in Weert 11.   salariskosten/honorering professionele inzet of vrijwilligersvergoedingen
5.    actieve deelname vanuit gemeenschap, andere maatschappelijke organisaties  of specifieke doelgroepen 12.   festiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten,  jubileumvieringen, e.d.
6.    er is sprake van cofinanciering en/of maatschappelijke inzet 13.   fondsenwervende activiteiten  om geld in te zamelen voor een ander goed doel
7.    maatschappelijke tegenprestatie die verder reikt dan normale doelen van aanvrager 14.   incomplete of onduidelijk aanvragen; een begroting van inkomsten en uitgaven is verplicht
 Het Samenfonds ondersteunt op de volgende manieren
 • Advies en ondersteuning voor het indienen van een aanvraag bij het Samenfonds
 • Verbinden en doorverwijzen naar bijvoorbeeld een ander fonds of andere ondersteuning
 • Een lening/voorfinanciering (achteraf terugbetalen)
 • Een garantstelling (achteraf terugbetalen afhankelijk van resultaat)
 • Een donatie van maximaal € 2.500 per jaar

Uitleg criteria

 1. …formele non-profit organisatie

De aanvrager dient een non-profit organisatie te zijn met een kamer van koophandel nummer. Indien de aanvrager geen formele organisatie is, kijk dan of het mogelijk is om de aanvraag te doen onder de paraplu van een stichting of vereniging.

 1. …die plaatsvinden in Weert

Het project vindt plaats in, of is gericht op de inwoners van het werkgebied van de Sponsorwinkel (dat is vooralsnog binnen de grenzen van de gemeente Weert).

 1. … een concreet project dat niet (geheel) gefinancierd kan worden uit reguliere of andere inkomsten

Er moet een concrete financieringsbehoefte aangetoond worden. Dit gebeurt middels het indienen van een begroting. Als het initiatief op een andere wijze dan met geld geholpen kan worden, heeft dat voorrang.

 1. … sociale initiatieven die een bijdrage leveren aan ‘het goede leven’ in Weert

De sponsorwinkel streeft ernaar mensen bij elkaar te brengen en zet zich in voor een sterkere gemeenschap. Het project dient hieraan een vernieuwende en/of versterkende bijdrage te leveren.

 1. … actieve deelname vanuit gemeenschap, andere maatschappelijke organisaties of specifieke doelgroepen

Het ‘maatschappelijk rendement’ van de aanvraag dient aantoonbaar te zijn. Wie ‘profiteren’ ervan? Projecten die vooral de eigen organisatie dienen komen over het algemeen niet in aanmerking voor een bijdrage tenzij er een zeer goede maatschappelijke tegenprestatie wordt geleverd.

 1. …sprake van een voldoende cofinanciering en/of maatschappelijke inzet

De sponsorwinkel zal nooit een project voor 100% financieren. Er wordt een bijdrage van de aanvrager verwacht. Dit kan door middel van meefinancieren of zaken die zelf geregeld worden.

 1. …maatschappelijke tegenprestatie

Iedere aanvraag dient voorzien te zijn van een maatschappelijke tegenprestatie. U heeft bijvoorbeeld geld ontvangen voor een goede geluidsinstallatie. Deze zou u beschikbaar kunnen stellen voor andere organisaties om te lenen. Een ander voorbeeld: als u geld heeft ontvangen voor een theaterproductie, stelt u een aantal kaarten beschikbaar voor mensen met een kleine beurs.

 1. …individuele steun

Hulpverlening in de persoonlijke levenssfeer komt nooit in aanmerking voor een donatie.

 1. …structurele steun

Een project kan voor maximaal 2 jaar in aanmerking komen voor ondersteuning. Met dien verstande dat jaarlijks de bijdrage afneemt. Aanvragen die periodiek terugkomen (bijvoorbeeld ieder jaar of om het jaar) vallen ook onder dit criterium.

 1. …kosten reguliere werkzaamheden

Niet vergoed worden reguliere exploitatiekosten, bijvoorbeeld de wekelijkse kosten voor het gebruik van een ruimte voor uw reguliere activiteit; dit geldt ook voor kosten die u eens in de zoveel jaren voorzien worden in kader van uw reguliere werkzaamheden, bijvoorbeeld nieuwe outfit/ uniformen; of kosten om uw kas/ reserves weer op orde te krijgen of om de contributie laag te houden.

 1. …salariskosten/honorering professionele inzet of vrijwilligersvergoedingen

Aanvragen waar salariskosten voor professionele inzet wordt opgevoerd worden in principe niet vergoed. Indien vrijwilligersorganisatie zeer goed kunnen motiveren ‘waarom’ het echt noodzakelijk is om te investeren in een professional, is het mogelijk om 20% van de salariskosten vergoed te krijgen (bijvoorbeeld inhuur dirigent/ regisseur).

 1. … festiviteiten

Aanvragen voor feesten en jubileumvieringen of vrijwilligers waarderingsactiviteiten voor de eigen vereniging/organisatie komen niet in aanmerking. In aanmerking komen wel activiteiten in het kader van een jubileumviering die zich richten op het versterken van de samenleving.

 1. … fondsenwervende activiteiten om geld in te zamelen voor een ander goed doel

Aanvragen voor bijvoorbeeld de organisatie van een evenement om geld te genereren voor een goed doel (bijvoorbeeld voor het hospice, onderzoek of ander fonds), worden niet gehonoreerd.

 1. … incomplete of onduidelijke aanvragen

Een aanvraag kan enkel via een volledig ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier vindt u op de website van de sponsorwinkel. Daarnaast dient u minimaal één bijlage te uploaden met een gedegen begroting en/of offerte van bijvoorbeeld de verbouwing of materialen waar u een bijdrage in de kosten voor zou willen ontvangen.

Voorwaarden na toekenning donatie/andere hulp:

 • Indien het Samenfonds de aanvraag (gedeeltelijk) goedkeurt kan op verzoek van de aanvrager het toegezegde bedrag vóór realisatie worden verstrekt in de vorm van een voorschot.
 • De ontvanger dient in haar communicatie-uitingen de Sponsorwinkel òf het Samen-doen Fonds van Punt Welzijn te benoemen als (mede)sponsor. Het logo kan hiervoor worden opgevraagd bij de Sponsorwinkel (of worden gekopieerd van deze website door met rechtermuisknop op logo te klikken).
 • Na realisatie dient het Samenfonds over het eindresultaat geïnformeerd te worden, door middel van:
  • een korte beschrijving van het project
  • enkele foto’s van het project (LET OP: u bent zelf verantwoordelijk voor toestemming door personen die op de foto staan!)
  • én indien de donatie € 750 of meer bedraagt: een financiële verantwoording van het project na realisatie, vergeleken met de ingediende begroting.
  • Pas na ontvangst van bovenstaande verantwoording, zal het bestuur het voorschot omzetten in een definitieve donatie, mits voldaan is aan de voorwaarden. Indien het toegezegde bedrag niet (volledig) ingezet wordt voor het aangegeven doel, dient de donatie (gedeeltelijk) terugbetaald te worden.
 • Het digitale (foto)verslag wordt geplaatst op de website van de Sponsorwinkel en op de Facebook-pagina van de sponsorwinkel. U stemt in met de mogelijkheid om de ingezonden foto(‘s) voor andere promotionele doeleinden te gebruiken ten behoeve van de Sponsorwinkel. Deze toestemming geldt ook voor de foto’s die gemaakt worden tijdens de cheque-uitreiking.